Teisinė informacija

2013-07-18
DĖL SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMŲ (PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU SU MUZIKOS UGDYMU PROGAMŲ) MUZIKOS UGDYMO DALIES PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2013-07-12 Nr.: V-637
DĖL EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS PAGAL TYRĖJŲ KARJEROS PROGRAMĄ FINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS VIETŲ, Į KURIAS 2013 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS PASKIRSTYMO PAGAL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJAS IR MOKSLO AR STUDIJŲ
Susiję dokumentai 0
2013-07-12 Nr.: V-645
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO EUROPOS SĄJUNGOS AUKŠTOJO MOKSLO PROGRAMOMS VYKDYTI
Susiję dokumentai 0
2013-07-12 Nr.: V-656
DĖL SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMŲ (PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU SU DAILĖS UGDYMU PROGAMŲ) DAILĖS UGDYMO DALIES PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2013-07-12 Nr.: V-644
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS 1995 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 65 "DĖL VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ, KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ MOKSLININKŲ VALSTYBINEI PENSIJAI GAUTI, SĄRAŠO" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2013-07-12 Nr.: V-647
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1898 "DĖL EUROPOS SĄJUNGOS AUKŠTOJO MOKSLO PROGRAMŲ VYKDYMO" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2013-07-12 Nr.:  Nr. V-654    
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. VASARIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-269 "DĖL VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2013-07-05 Nr.: V-633
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-535 "DĖL 2007-2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO "MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ" VP1-2.2-ŠMM-04-V PRIEMONĖS "AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS" PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2013-07-03 Nr.: V-619
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1485 "DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. 506 "DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ MOKYTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO, SPECIALIOJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2013-07-03 Nr.: V-624
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-4 "DĖL SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI 2013 METAIS PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES IR SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS SAVIVALDYBIŲ MOKYKLOMS (KLASĖMS), SKIRTOMS ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, IR KITOMS SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS ĮSTAIGOMS IŠLAIKYTI 2013 METAIS PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 3168)