ES investicijos

2014–2020 m. ES fondų investicijos švietimui ir mokslui

Atnaujinta: 2017 07 14

Švietimo ir mokslo ministerija administruoja švietimui ir mokslui skiriamas 2014–2020 m. ES fondų investicijų lėšas. Vadovaudamasi pagrindiniu naujojo programavimo periodo dokumentu – 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d., ministerija kuruoja du veiksmų programos prioritetus.

Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės

Investicijų į bendrojo ugdymo sistemą žemėlapis
Investicijų į profesinio mokymo sistemą žemėlapis
Investicijų į aukštojo mokslo sistemą žemėlapis

1 PRIORITETAS. MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS

IP 1.1 MTI infrastruktūros tobulinimas, gebėjimų plėtoti MTI stiprinimas ir kompetencijos centrų, ypač europinės svarbos, veiklos skatinimas (ERPF)

IP 1.2. Verslo investicijų į MTI skatinimas, įmonių, MTI centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal pažangiosios specializacijos strategiją remiant technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės gamybos bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą (ERPF)
1.1.1 Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos MTEPI infrastruktūros panaudojimo (ŠMM, 679 mln. Lt) 1.2.1. Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje (ŪM)
  1.2.2. Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą (ŠMM, 538 mln. Lt)
9 PRIORITETAS. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS

IP 9.1. Investicijos į švietimą, profesinį mokymą, skirtos švietimo ir mokymo infrastruktūrai tobulinti, siekiant suteikti įgūdžių ir užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybę (ERPF)
825 mln. Lt

IP 9.2. Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, lygių galimybių gauti geros kokybės ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant grįžimui į švietimo ir mokymo procesą skirtus mokymosi būdus, tarp jų formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą, užtikrinimas (ESF) 269 mln. Lt

IP 9.3. Aukštojo ir lygiaverčio jam mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas siekiant didesnės studentų įtraukties ir geresnio mokymosi pažangumo, atkreipiant dėmesį į atskirties grupes(ESF) 643 mln. Lt 

IP 9.4. Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko, pasitelkiant profesinį mokymą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas(ESF) 292 mln. Lt

9.1.1. Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės (198 mln. Lt)

9.2.1. Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje (148 mln. Lt)

9.3.1. Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą (196 mln. Lt) 

9.4.1. Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą (154 mln. Lt)

9.1.2. Padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą investuojant į infrastruktūrą (239 mln. Lt)

9.2.2. Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių (121 mln. Lt) 

9.3.2. Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų kokybės gerinimo   (52 mln. Lt)

9.4.2. Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis (138 mln. Lt)

9.1.3 Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą  (388 mln. Lt)

 

9.3.3. Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas (395 mln. Lt) 

9.4.3. Didinti žmogiškųjų išteklių konkurencingumą (ŪM)

Aktualūs teisės aktai:

Aktualios nuorodos:

Visą Jums svarbią informaciją apie 2014–2020 m. ES fondų investicijas Lietuvoje galite rasti adresu www.esinvesticijos.lt.