Teisinė informacija

Pasirenkamo dalyko Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba bendrasis programos projektas
Susiję dokumentai 0
2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ BENDRIEJI PROFESINIO MOKYMO PLANAI
Susiję dokumentai 0
Skelbiami 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano projektas. Pasiūlymus projektui teikite šiuo adresu: IPUS-projektas@smm.lt
Susiję dokumentai 0
Skelbiamas Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių projektas. Prašytume pasiūlymus projektui teikti adresu salomėja.gongapseviene@smm.lt. Siūlymų lauktume iki 2017 m. gegužės 21 d.
Susiję dokumentai 0
Skelbiamas Brandos darbo programos pakeitimo projektas. Prašytume pasiūlymus projektui teikti adresu asta.ranonyte@nec.lt. Siūlymų lauktume iki 2017 m. gegužės 5 d.
Susiję dokumentai 0
Skelbiamas Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP programos projektas. Prašytume pasiūlymus projektui teikti adresu elona.bagdanaviciene@smm.lt Siūlymų lauktume iki 2017 m. gegužės 10 d.
Susiję dokumentai 0
Skelbiami 2017-2018, 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektai. Pasiūlymus projektams teikite šiuo adresu: BUP-projektas@smm.lt. Atkreipiame dėmesį, kad pateikta 6 skirsnio „Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas“ nauja redakcija, atliepiant mokyklų prašymus, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytus teisinio reguliavimo korupcijos rizikos veiksnius ir siekiant sudaryti prielaidas tolygesniam ir skaidresniam mokinių pasiekimų įvertinimui ir jo rezultatų fiksavimui tiek ugdymo procese, tiek jam baigiantis.
Susiję dokumentai 0
Skelbiamas Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą tvarkos aprašo projektas.
Susiję dokumentai 0
Skelbiamas Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo projektas. Prašytume pasiūlymus projektui teikti adresu NMTA-projektas@smm.lt Siūlymų lauktume iki 2017 m. gegužės 2 d.
Susiję dokumentai 0
Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2017–2020 metų planas (projektas)
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 14)